بابک امینی

متن آهنگ دام دگر حامد نیک پی

متن آهنگ دام دگر حامد نیک پی

متن آهنگ دام دگر حامد نیک پی Lyrics Music Dame Degar Hamed Nikpay   ♫♫♫ دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمشآنکه بجست از کفم آنکه بجست از کفم بار دگر بگیرمش بار دگر بگیرمش ♫♫♫آنکه به دل اسیرمش آنکه به دل اسیرمش در دلو جان پذیرمشگر چه گذشت عمر من گر چه گذشت عمر من باز ز سر بگیرمش باز ز سر بگیرمش ♫♫♫ راه برم به سوی او شب به چراغ روی او چون برسم به کوی اوحلقه ی در بگیرمش حلقه ی در بگیرمشراه برم به سوی او شب به چ...

ادامه مطلب

متن آهنگ این عشق بابک امینی

متن آهنگ این عشق بابک امینی

متن آهنگ این عشق بابک امینی  Lyrics Music In Eshgh Babak Amini   ♫♫♫ یادته اون وقتی دلمو شکستیرفتی تو خونه و همونجا نشستیاز همون موقع که تو منو ندیدیبگو تو عزیزم ، بگو تو عزیزم چی فهمیدیبگو تو عزیزم ، بگو تو عزیزم چی فهمیدی ♫♫♫ به غیر از تو من دیگه نمیخوام کسی روبه غیر از تو نمیخواممنو تو هیچ موقع نمیشیم پشیموناز این عشق با این عشق یادته اون وقتی دلمو شکستیرفتی واسه همیشه و تو خونه  نشستیاز همون موقع که تو منو ندیدیبگو تو عزیزم ، بگو ...

ادامه مطلب