بایگانی برچسب ها: dame degar hamed nikpay

متن آهنگ دام دگر حامد نیک پی

متن آهنگ دام دگر حامد نیک پی

متن آهنگ دام دگر حامد نیک پی Lyrics Music Dame Degar Hamed Nikpay   ♫♫♫ دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمشآنکه بجست از کفم آنکه بجست از کفم بار دگر بگیرمش بار دگر بگیرمش ♫♫♫آنکه به دل اسیرمش آنکه به دل اسیرمش در دلو جان پذیرمشگر چه گذشت عمر من گر چه گذشت عمر من باز ز سر بگیرمش باز ز سر بگیرمش ♫♫♫ راه برم به سوی او شب به چراغ روی او چون برسم به کوی اوحلقه ی در بگیرمش حلقه ی در بگیرمشراه برم به سوی او شب به چ...

ادامه مطلب